Ngưng động thời gian và bỏ thuốc kích dục cô gái trẻ